• Et af HabitatVisions kerneområder er feltbesigtigelser, hvor vi  leverer en komplet løsning fra udarbejdelse af kortmateriale over feltarbejde til indtastning af data og færdigtrykt rapport.
   
 • Besigtigelser af §3 beskyttede naturområder
  - inklusiv forberedende GIS, feltarbejde, vurdering af naturtilstand, afgrænsning og indlægning af data i Danmarks Naturdata.
 •  
 • Overvågning af terrestriske naturtyper og artsdiversitet
  - af skov og lysåbne naturtyper i det nationale overvågningsprogram NOVANA
   
  Kortlægning af terrestriske habitatnaturtyper
  - til de regionale DEVANO undersøgelser
 •  
 • Kortlægning af naturværdier i skove
 • - med fokus på nøglebiotoper og indikatorarter, som baggrund for naturkvalitetsvurdering og forslag til forvaltning af kommunale skove.
   
  Overvågning af vegetation mv. i søer og vandløb
 • - i NOVANA-programmet eller
 • - til de regionale DEVANO undersøgelser
   
  Overvågning af blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus)
 • - i det nationale overvågningsprogram NOVANA
- til de regionale DEVANO undersøgelser
Gå til toppen