HabitatVision - en visionær og seriøs partner på naturområdet

Mission: HabitatVisions mission er at drive en forskningsbaseret biologisk konsulentvirksomhed med høj faglig kvalitet, hvor tilfredse kunder og kollegaer er i centrum. Det er samtidig HabitatVisions mission at bidrage til en bæredygtig udnyttelse af naturen og dens ressourcer.

Vision: I HabitatVision ønsker vi at være en af de førende forskningsbaserede konsulentvirksomheder i Danmark inden for naturområdet. Med vor ekspertise ønsker vi at være med til at beskrive, bevare og udbygge biodiversiteten i Danmark.  

Det er vores ønske at kunderne er tilfredse med vores produkter, hvilket vi sikrer gennem: 

 • Høj faglig kvalitet
 • Konkurrencedygtige priser
 • Overholdelse af deadlines

HabitatVision tager CSR (Corporate Social Responsibility) alvorligt og erkender, at vi som virksomhed har et medansvar for samfundsudviklingen. Konkret arbejder vi for at forbedre medarbejderforholdene og arbejdsmiljøet samtidig med, at vi løbende begrænser CO2-udledningen i hele arbejdsprocessen.

Endvidere er vi engageret i lokalområdet, og arbejder for mere liv i landdistrikterne.
Vi donerer løbende en del af overskuddet til lokale foreninger og landsdækkende NGO'ere.

Historie:  Firmaet blev stiftet i begyndelsen af 2004 og har siden løst mange opgaver for hovedparten af de større aktører på naturområdet, herunder de fleste Miljøcentre og Kommuner, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Naturstyrelsen, Skov- og Landskab (KU), Danmarks Miljøundersøgelser (nu DCE, Aarhus Universitet) - og private lodsejere.

Vi samarbejder med andre danske konsulentfirmaer om større projekter.

Hvem er vi?  Vi er en forskningsbaseret virksomhed bestående af biologer af såvel botanikere som zoologer med stor faglig ekspertise og et klart bud på naturkvalitet og -forvaltning. Vores spidskompetencer omfatter bl.a.:

· Ekspertviden om planter, mos, lav, svampe, fugle og insekter

· Ekspertviden om danske naturtyper inkl. habitat-naturtyper og bilag-IV arter inkl. flagermusdetection

· Erfaring med implementering af habitatdirektivet

· Statistisk databehandling (inkl. multivariat analyse) og GIS

· Formidling, sparring, vejledning og undervisning

 

 

 • Vegetationen i småskove i Mols Bjerge 

 • Naturkvalitet og udviklingspotentialer omkring Lille Vildmose

  - Naturscenarier for Lille Vildmose Nationalpark - HabitatVision  Konsulentrapport (pdf – 4,2 mb)
  - Eksisterende og potentiel natur i delområde 5, Ll. Vildmose -  HabitatVision Konsulentrapport (pdf – 4,5 mb)

 • Zoologiske & mykologiske værdier i Åmosen

 • Strategisk Miljø Vurdering i Nationalpark Mols Bjerge

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 • Et af HabitatVisions kerneområder er feltbesigtigelser, hvor vi  leverer en komplet løsning fra udarbejdelse af kortmateriale over feltarbejde til indtastning af data og færdigtrykt rapport.
   
 • Besigtigelser af §3 beskyttede naturområder
  - inklusiv forberedende GIS, feltarbejde, vurdering af naturtilstand, afgrænsning og indlægning af data i Danmarks Naturdata.
 •  
 • Overvågning af terrestriske naturtyper og artsdiversitet
  - af skov og lysåbne naturtyper i det nationale overvågningsprogram NOVANA
   
  Kortlægning af terrestriske habitatnaturtyper
  - til de regionale DEVANO undersøgelser
 •  
 • Kortlægning af naturværdier i skove
 • - med fokus på nøglebiotoper og indikatorarter, som baggrund for naturkvalitetsvurdering og forslag til forvaltning af kommunale skove.
   
  Overvågning af vegetation mv. i søer og vandløb
 • - i NOVANA-programmet eller
 • - til de regionale DEVANO undersøgelser
   
  Overvågning af blank seglmos (Hamatocaulis vernicosus)
 • - i det nationale overvågningsprogram NOVANA
- til de regionale DEVANO undersøgelser


 • Vi har stor erfaring med følgende kurser: 

 

 • Danske mosser
 • Vegetative graminoide
 • Naturtyper
 • Besigtigelser
 • GIS
 • og multivariat statistik

 

 
HabitatVision har i tidens løb bidraget til flere forskningsprojekter herunder:
 
Naturen på skovbevoksede tørvemoser (naturtype 91D0)
Naturkvalitet på højmoser (naturtype 7110)
Pesticider & økologisk jordbrug
Biodiversitet i skov
- Svampe som indikatorer for naturkvalitet i bøgeskov
- Naturnær skovdrift og biodiversitet
- Skovnaturindex

Danske ellesumpe (naturtype 91E0)
Biodiversitet på dødt ved i danske løvskove
Svampe i Hallandske bøgeskove
Struktur og dynamik i danske løvskove
Habitatkrav hos nordiske svampe
- Økologiske krav hos svenske svampe. Hjemmeside
Den Danske Rødliste
- Rødliste-vurdering af danske svampe.
Randeffekter på overdrev 
 
Bøgeskove i Europa
- Nature‐based management of Beech in Europe ‐ A multifunctional approach to forestry
 

 

Gå til toppen