Overdrev7

Den danske natur er levested for mange vilde dyr, svampe og planter som Danmark internationalt har lovet at passe på. Der i historisk sket et fald i det samlede areal med natur, samt i den biodiversitet der er tilknyttet vores naturområder. Derfor er der  behov for en detaljeret kortlægning af naturen.

For at beskytte vores naturområder blev naturbeskyttelsloven vedtaget i 1992.

Naturbeskyttelseslovens §3 beskytter naturområder der er større end 2500m2. Det drejer sig om heder, moser, enge, strandenge og overdrev.

Søer er beskyttede hvis der er over 100m2

Samlet set er ca 9,5 % af danmarks areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Hvis et område er omfattet af beskyttelsen skal det have et naturligt dyre- og planteliv.

For at kortlægge den natur der er omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven i Danmark udføres der standardiserede feltbesigtigelser hvor man registrerer strukturer og  hvilke arter der er tilstede på et areal.

Se naturstyrelsens vejledning i registereing af naturområder.

Du kan gå ind og se hvilke områder der er vejledendde udpeget som natur på: Danmarks Miljøportal

Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret, det er altid naturtilstanden på et areal der afgør om det er beskyttet.

Kommunerne er myndighed på områder og varetager dispensationsansøgninger og håndhæver overtrædelser.

Feltbesigtigelser med dokumentationsfelt bruges desuden til at beregne HNV (High Nature Value) til HNV kortet  og en grundig kortlægning er med til at afgøre hvilke områder der kan få tilskud til pleje-ordninger.

I HabitatVision har vi gennem de sidste år gennemført mere end 4000 besigtigelser af naturområder og tilbyder derfor at udføre:

                                                          -Luftfototolkning

                                                          -Feltbesigtigelser af §3 områder.

                                                          -Indtastning i Naturdatabasen

                                                          -Digitalisering af §3 polygoner

Er du interreseret i at få et tilbud på ovenstående opgaver så kontakt os

Gå til toppen